فروشگاه

محصولات ما برای شما

S h o p p i n g

ما در مجموعه بورس آهن کسائی همواره در صدد هستیم تا با ارائه بهترین محصولات از معتبر ترین برند ها، اطمینان شما از یک خرید مطمئن را فراهم نماییم و زمینه ساز همکاری های صمیمانه و حرفه ای در آینده باشیم.

کلاف

کلاف میلگرد
سایز:5.5
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 270000 ریال
بدون ارزش افزوده
0902213618

میلگرد

سایز:12
شرکت سازنده: اروند
قیمت :250000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:20
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:14
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 47500000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:18
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت : 68000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:22
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت:98000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:3
شرکت سازنده: تبریز
قیمت : 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:7
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:6
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 275000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:14
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 275000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

قوطی پروفیل

شرکت سازنده: اهواز
قیمت: 395000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:4
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:10
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
450000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:25
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
450000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

کلاف

کلاف میلگرد سایز:6.5
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 270000 ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:14
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:22
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:14
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 37500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:18
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 62500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:24
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت :110000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:4
شرکت سازنده: تبریز
قیمت:270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:8
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:8
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 275000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:16
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 275000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

قوطی پروفیل

شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 400000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:5
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:12
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
450000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

سیم آرماتور بندی

سایز:1.5
قیمت:
350000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:8
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 265000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:16
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:25
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:16
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت : 56500000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:20
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت:
84000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:27
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 130000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:5
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:10
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:10
شرکت سازنده: تبریز
قیمت:275000
ریال بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:18
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 275000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:2
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 400000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:6
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:15
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
450000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

سیم قالب بندی

سایز:2.5
قیمت:
355000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:10
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 258000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:18
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:32
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 250000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:16
شرکت سازنده:اهواز
قیمت : 50000000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:20
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 80000000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:2
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:6
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:12
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:12
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:20
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 275000
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:3
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:8
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
450000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:20
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
450000
ریال
بدون ارزش افزوده
0902213618
4233839.png
جهت مشاوره و استعلام موجودی
می توانید با ما تماس بگیرید!
تبلیغات