فروشگاه

محصولات ما برای شما

S h o p p i n g

ما در مجموعه بورس آهن کسائی همواره در صدد هستیم تا با ارائه بهترین محصولات از معتبر ترین برند ها، اطمینان شما از یک خرید مطمئن را فراهم نماییم و زمینه ساز همکاری های صمیمانه و حرفه ای در آینده باشیم.

کلاف

کلاف میلگرد
سایز:5.5
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 270000 ریال
بدون ارزش افزوده
0902213618

میلگرد

سایز:12
شرکت سازنده: اروند
قیمت :235000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:20
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:14
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 41500000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:18
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت : 62000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:22
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 11000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:3
شرکت سازنده: تبریز
قیمت : 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:7
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:6
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:14
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

قوطی پروفیل

شرکت سازنده: اهواز
قیمت: 375000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:4
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 460000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:10
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:25
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

کلاف

کلاف میلگرد سایز:6.5
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 270000 ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:14
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:22
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 230000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:14
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 32500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:18
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 54500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:24
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت :11200000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:4
شرکت سازنده: تبریز
قیمت:270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:8
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:8
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:16
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

قوطی پروفیل

شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 380000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:5
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 460000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:12
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

سیم آرماتور بندی

سایز:1.5
قیمت:
330000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:8
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 243000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:16
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:25
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 230000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:16
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت : 57000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:20
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت:
86000000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:27
شرکت سازنده: اصفهان
قیمت: 12850000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:5
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:10
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:10
شرکت سازنده: تبریز
قیمت:276000
ریال بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:18
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:2
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 380000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:6
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 460000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:15
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

سیم قالب بندی

سایز:2.5
قیمت:
330000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:10
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 237000ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:18
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 228000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

میلگرد

سایز:32
شرکت سازنده: اروند
قیمت : 230000 ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:16
شرکت سازنده:اهواز
قیمت : 41500000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

تیرآهن

سایز:20
شرکت سازنده: اهواز
قیمت : 72000000
ریال
با ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:2
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:6
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

نبشی

سایز:12
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 270000
هرکیلو ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:12
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 276000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ناودانی

سایز:20
شرکت سازنده: تبریز
قیمت: 360000
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:3
شرکت سازنده: مبارکه اصفهان
قیمت: 460000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:8
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
470000
ریال
بدون ارزش افزوده
09022136185

ورق

سایز:20
شرکت سازنده: اکسین
قیمت:
470000
ریال
بدون ارزش افزوده
0902213618
4233839.png
جهت مشاوره و استعلام موجودی
می توانید با ما تماس بگیرید!
تبلیغات